Jméno:
Heslo:

Zápis do 1. tříd 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,

příspěvková organizace

 

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace od 1. 9. 2019.

 

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

Uchazeč

Výsledek řízení

Uchazeč

Výsledek řízení

01

přijat/a

32

přijat/a

66

přijat/a

02

přijat/a

34

přijat/a

69

přijat/a

03

přijat/a

35

přijat/a

70

přijat/a

04

přijat/a

36

přijat/a

71

přijat/a

05

přijat/a

39

přijat/a

72

přijat/a

06

přijat/a

40

přijat/a

74

přijat/a

07

přijat/a

41

přijat/a

75

přijat/a

08

přijat/a

42

přijat/a

76

přijat/a

09

přijat/a

46

přijat/a

77

přijat/a

11

přijat/a

47

přijat/a

78

přijat/a

12

přijat/a

48

přijat/a

79

přijat/a

13

přijat/a

50

přijat/a

80

přijat/a

14

přijat/a

51

přijat/a

81

přijat/a

15

přijat/a

52

přijat/a

82

přijat/a

18

přijat/a

53

přijat/a

83

přijat/a

17

přijat/a

54

přijat/a

86

přijat/a

16

přijat/a

55

přijat/a

87

přijat/a

21

přijat/a

57

přijat/a

90

přijat/a

22

přijat/a

58

přijat/a

92

přijat/a

23

přijat/a

59

přijat/a

95

přijat/a

24

přijat/a

60

přijat/a

98

přijat/a

27

přijat/a

62

přijat/a

100

přijat/a

28

přijat/a

63

přijat/a

101

přijat/a

29

přijat/a

65

přijat/a

102

přijat/a

30

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Hana Šlachtová 
ředitelka školy                                                                                             

Datum zveřejnění
11. 4. 2019

TERMÍN ZÁPISU

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín je stanoven v součinnosti se zřizovatelem školy - pro školní rok 2019/2020:

4. a 5. dubna 2019 vždy od 14.00 do 17.00 hod. v přízemí školy
 

Doklady k zápisu:

Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)
 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14-ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.zs10.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.


PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:
  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

Jak můžete pomoci svým dětem, aby zvládli přechod z MŠ na ZŠ

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi -uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
Nástěnka
Kalendář akcí
Jídelníček
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
O škole
Rodiče
SPORT
Součásti školy
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy