Jméno:
Heslo:

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Rozpis dle příjmení

Časový rozpis dle příjmeníČasový rozpis dle příjmení

TERMÍN ZÁPISU

2. a 3. dubna 2020 vždy od 14.00 do 17.00 hod. v přízemí školy

Máme vytvořené elektronické přihlašování zde. Využijte této možnosti.

V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhnou zápisy takto:

 1. Bez přítomnosti dětí.
 2. Proběhne pouze formální část zápisu, bez motivační části.
 3. Pro zákonné zástupce je na webových stránkách zveřejněn formulář přihlášky. Žádost o přijetí zdeŽádost o odklad zdeŽádost o přijetí do přípravné třídy zde
 4. Zákonní zástupci, kteří mají možnost, pošlou škole dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte elektronicky.
 5. Pokud zákonný zástupce zašle uvedenou dokumentaci elektronicky, může tak učinit do datové schránky školy (lze i bez elektronického podpisu) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Dokumenty podané elektronicky bez zaručeného podpisu bude možné přijít osobně podepsat do školy po telefonické domluvě (603 839 407) do 30.4.2020.
 6. Nejzazším termínem pro podání elektronické přihlášky je 17.4.2020.
 7. Vyplněnou přihlášku je možné škole poslat také poštou.
 8. Vyplněnou přihlášku je také možné vhodit do schránky umístěné na sloupku plotu u branky umístěné blíže k tělocvičně.
 9. Doklady prokazující věk a trvalý pobyt dítěte je možné doručit jako prosté kopie dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 10. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost zaslat dokumentaci škole elektronicky ani poštou, se dostaví do školy fyzicky v termínech a časech vyhlášených jako termíny zápisu, tj. 2. a 3. dubna. Registraci času na konkrétní den proveďte  zde.
 11. Na základě jmenných seznamů dětí zaslaných zřizovatelem určí školy časový rozpis pro zákonné zástupce, kteří přijdou k zápisu fyzicky, a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Rozpis bude vytvořen pro skupiny rodičů podle příjmení dětí. Rozpis bude uveřejněn na stránkách školy a na vstupních dveřích.Tento časový rozpis školy je uveřejněnna webových stránkách školy a také bude vyvěše u vstupu do organizace. 
 12. S ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte
 13. Zápisy se uskuteční ve vstupním vestibulu školy.
 14. Zákonní zástupci budou do bydovy školy vpouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem příromna poze jedna další osoba.
 15. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou.

Žádost o přijetí zde
Žádost o odklad zde
Žádost o přijetí do přípravné třídy zde

 

Doklady k zápisu:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)
 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14-ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.zs10.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.


PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:
 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

Jak můžete pomoci svým dětem, aby zvládli přechod z MŠ na ZŠ

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi -uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Název školy: Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Zdeňka Štěpánka 2912,
Most
434 01

Telefon: 417 639 245
Mobil: 732 960 498

E-mail: sekretariat@zs10.cz

IČ: 47326239

bankovní spojení: 212463816/0600

datová schránka: m4zv8v7
Nástěnka
Kalendář akcí
Jídelníček
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
O škole
Rodiče
SPORT
Součásti školy
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy