Zpět

Úřední deska

Podatelna

a) Adresa

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

telefon: 417 639 245

b) Úřední hodiny

pondělí – pátek 07:15 — 10:00 12:00 — 14:00

c) Elektronická adresa

sekretariat@zs10.cz

d) Datová schránka

ID datové schránky: m4zv8v7

e) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

CD, DVD

Výroční zprávy

Informace zveřejněné podle zákona

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Most, Radniční 1/2 ,434 01 Most, www.mesto-most.cz na základě zřizovací listiny ze dne 25. 3. 2004 (usnesení zastupitelstva města č. 3/2004/B/13 ze dne 25. 3. 2004), zařazení do sítě škol od 1. 9. 1999 (č. j. 84/990). Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Organizace vykonává činnost základní školy, předmětem činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Škola provozuje také doplňkovou činnost – realitní a hostinská činnost na základě Živnostenského listu ev. č. 350800-25203-00 ze dne 29. 5. 2001.

3. Organizační struktura

IZO116701561

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem – Organizační řád

4. Kontaktní spojení

Adresa:

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Se sídlem:

Most, Zdeňka Štěpánka 2912, PSČ 434 01

Telefon:

+420 417 639 245 – administrativa, spojovatelka

+420 417 639 245 –ředitel školy

E-mail:

sekretariat@zs10.cz; reditel@zs10.cz; ekonom@zs10.cz

Webové stránky:

www.zs10.cz

Úřední hodiny:

07:00 — 15:30

5. Bankovní spojení

Peněžní ústav:

MONETA Money Bank 212463816/0600

6. IČ 473 262 39
7. DIČ Škola není platce DPH.
8. Dokumenty

Organizační řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Provozní řád školní kuchyně; Volební řád školské rady; Jednací řád školské rady; Školní řád; Plán práce školy; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – škola studna života

Tyto dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Rozpočet:

Škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob k získání informací:

Ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu sekretariat@zs10.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob:

ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě vkanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky

11. Opravné prostředky V případě nesouhlasného stanoviska srozhodnutím ředitele školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím ředitele školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy.
12. Formuláře Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy, případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy.
13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

www.mesto-most.cz/jak-si-vyridit-zivotni-situace-obcana/ds-1003

portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

www.msmt.cz; www.mfcr.cz

Vydané předpisy:

1. Organizace a řízení školy

2. Správa písemností

3. Dokumentace školy

4. Výchova a vzdělávání

5. Pracovní právo

6. Ekonomika a hospodaření sveřejnými prostředky

7. BOZP a PO

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení kopie strana A4 černobílá 5,- Kč
A4 barevně 8,- Kč
Opis vysvědčení 100,- Kč

Zaslání informace poštou dle aktuálního sazebníku České pošty.

16. Licenční smlouvy --------
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva voblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Počet podaných žádostí: žádné

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: žádné

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné

Opis podstatné části každého rozsudku soudu: žádné

Výčet poskytnutých výhradních licencí: žádné

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: žádné

Pokladna

Pokladna je otevřena:

Pondělí 07:30 — 08:30 13:30 — 14:30
Úterý 07:30 — 08:30 13:30 — 14:30
Středa 07:30 — 08:30 13:30 — 14:30
Čtvrtek 07:30 — 08:30 13:30 — 14:30
Pátek 07:30 — 08:30

Výroční zprávy o poskytování informací

Školní vzdělávací program

Informační memorandum GDPR

Školská rada

Nová školská rada tedy pracuje v následujícím složení:

Předsedkyně školské rady: Mgr. Martina Žďárská - z řad pedagogů
Místopředsedkyně školské rady: Mgr. Zuzana Nováková - Magistrát města Mostu
Zapisovatelka: Mgr. Petromila Drusová - z řad pedagogů
Další členové:

Ing. Klára Traxmandlová -  z řad zákonných zástupců

Ing. Jana Zudová - Magistrát města Mostu

p. Roman Hladík - z řad zákonných zástupců

Školní řád

Rozpočty a ekonomické ukazatele


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě