Zpět

Informace vycházejícím žákům

Podání přihlášky:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo příjímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a ve stanoveném termínu. Podání přihlášky je bez poplatku.

Ke studiu na střední školu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili kritéria pro přijetí.

Termín podání přihlášky:

Přihlášky se podávají do 1. března 2023, do oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2022.

Uchazeč, který podává pro první kolo příjímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělávání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Uchazeč doručí přihlášky osobně nebo poštou řediteli střední školy.

Pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a bude požadovat podpůrná opatření pro úpravu přijímacího řízeni, musí žák doložit doporučení školského poradenského zařízení, dále doloží informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami podmínek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2022 nebo 30. listopadu 2021 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (s výjimkou oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění).

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení:

Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení a kritéria příjímacího řízení. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí písemně.

Uchazeč nebo zákonný zástupce musí doručit zápisový lístek řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí.

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v případě přijetí žáka na odvolání a o oborů s talentovou zkouškou.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH NA MOSTECKU


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě