Zpět

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pátková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 — 15:30 (po telefonické domluvě kdykoliv)

Náplň práce výchovné poradkyně

 • péče o žáky, u kterých se vyskytly výukové či výchovné potíže - odeslání na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), Střediska výchovné péče (SVP), Speciálního pedagogického centra (SPC)
 • péče o žáky, kteří již byli vyšetřeni poradenským zařízením, a byla jim doporučena speciální péče
 • organizační záležitosti pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, specializovanými pedagogickými centry, odborem sociálně právní ochrany dětí, dětským lékařem, metodikem prevence
 • umožňuje setkání poradenských pracovníků se zákonnými zástupci žáků
 • pomoc při řešení problémů v souvislosti se sociálně-patologickými jevy
 • práce s nadanými žáky

Pokyny týkající se odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

 • PPP poskytuje odbornou pedagogickou i psychologickou péči, konzultace žákům a rodičům.
 • Vyšetření žádají zákonní zástupci dítěte.
 • Objednání je možné telefonicky i osobně.
 • Žádá-li zákonný zástupce vyšetření ve spolupráci se školou, zajistí škola vyplněný dotazník.
 • Pokud žák vyšetření již absolvoval, zákonní zástupci si vyzvednou osobně v PPP závěrečnou zprávu o vyšetření a dle svého uvážení informují třídního učitele, aby pedagogové mohli se žákem pracovat dle doporučení PPP.
 • Poskytované služby jsou bezplatné.

Kariérové poradenství (volba povolání)

Kariérová poradkyně: Mgr. Jitka Jermanová

Konzultační hodiny: úterý 14:00 — 15:30 (po telefonické domluvě kdykoliv)

Náplň práce kariérové poradkyně

 • informační a poradenská činnost vedoucí ke vhodné volbě následného vzdělávání žáka (síť škol a školských zařízení, studijní a učební obory, přijímací řízení, možnost uplatnění ve zvoleném oboru, situace na trhu práce v regionu a celé ČR)
 • spolupráce s úřady práce, se středními školami, s informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání (IPS)
 • organizační záležitosti spojené s vycházejícími žáky (deváté, páté a sedmé ročníky)

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě