Zpět

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek:

Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poradenské služby poskytuje také školní speciální pedagog.

Veškeré poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Charakteristika a zajišťování poradenských služeb ve škole

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků bystrých, nadaných, mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi; vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování, včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Principy a zásady práce ve škole

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence; realizují se splnou podporou vedení školy i celého pedagogického sboru
 • školská poradenská zařízení poskytují metodickou podporu škole
 • cílevědomé vybírání preventivních programů pro žáky

Pedagogičtí pracovníci ŠPP

Mgr. Barbora Štempáková

ředitelka školy

Mgr. Jana Pátková

výchovný poradce pro 1. stupeň - výchovné problémy; poradce pro žáky s SVP

Mgr. Jitka Jermanová

výchovný poradce pro 2. stupeň - výchovné problémy; kariérový poradce

Mgr. Petr Najmon, Bc. Veronika Šlehofer

školní metodik prevence

Mgr. Petra Hubáčková, Mgr. Světlana Michálková

speciální pedagog

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě