Zpět

Přípravná třída

Přípravná třída je zřízena na základní škole na základě zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Je podle § 47 zřízena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich nerovnoměrný vývoj; přednostně pro děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Do přípravné třídy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě podání:

 • písemné žádosti zákonného zástupce o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • písemného doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Záměrem přípravné třídy je:

 • připravit dítě na bezproblémový nástup do 1. třídy
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti
 • zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky:
  • sociální nebo jazykové znevýhodnění
  • snížená koncentrace pozornosti
  • vada řeči
  • grafomotorické obtíže
  • zdravotní oslabení.

Přednostmi přípravné třídy jsou:

 • otevírá se při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet je 15 dětí,
 • individuální přístup a
 • logopedická péče.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do tematických okruhů. Hlavní důraz je kladen:

 • na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • na poznání sebe i světa kolem
 • na základy sebeobsluhy a hygieny
 • na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • na utváření hrubé i jemné motoriky
 • na cvičení soustředění a naslouchání
 • na utváření matematických představ
 • na orientaci v čase a v prostoru
 • na podporu hudebního a výtvarného projevu.

Vyučování začíná v 8:00 hodin a končí v 11:35 hodin. Režim je nejprve nastaven podle MŠ, později přejde na volnější režim ZŠ. Vyučovací bloky jsou kratší a v době individuální či skupinové hry se pedagog věnuje jednotlivcům. Zákonní zástupci mohou pro děti využít školní družinu, školní jídelnu, zájmové útvary. Po přijetí dítěte do přípravné třídy je docházka povinná, je vedena v třídní knize a nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky; děti se neklasifikují.