Zpět

Přípravná třída

Přípravná třída je zřízena na základní škole na základě zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Je podle § 47 zřízena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich nerovnoměrný vývoj; přednostně pro děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Do přípravné třídy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě podání:

 • písemné žádosti zákonného zástupce o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • písemného doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Záměrem přípravné třídy je:

 • připravit dítě na bezproblémový nástup do 1. třídy
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti
 • zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky:
  • sociální nebo jazykové znevýhodnění
  • snížená koncentrace pozornosti
  • vada řeči
  • grafomotorické obtíže
  • zdravotní oslabení.

Přednostmi přípravné třídy jsou:

 • otevírá se při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet je 15 dětí,
 • individuální přístup
 • logopedická péče.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do tematických okruhů. Hlavní důraz je kladen:

 • na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • na poznání sebe i světa kolem
 • na základy sebeobsluhy a hygieny
 • na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • na utváření hrubé i jemné motoriky
 • na cvičení soustředění a naslouchání
 • na utváření matematických představ
 • na orientaci v čase a v prostoru
 • na podporu hudebního a výtvarného projevu.

Při vzdělávání žáků jsou voleny metody a formy práce odpovídající věku, potřebám, zkušenostem a zájmům žáků. Pro vzdělávání je vytvářeno příznivé sociální klima a psychohygienické podmínky. Přípravná třída je součástí základní školy, tudíž její řízení, metodický dohled i kontrolní a hospitační činnost je plně v kompetenci ředitelky školy. Chod přípravné třídy zajišťuje třídní učitelka s odpovídajícím vzděláním. Pedagog se aktivně sebevzdělává v oblasti problematiky blízké její práci. Vyučování začíná v 800 hodin a končí v 1135 hodin. Režim je nejprve nastaven podle MŠ, později přejde na volnější režim ZŠ. Vyučovací bloky jsou kratší a v době individuální či skupinové hry se pedagog věnuje jednotlivcům. Zákonní zástupci mohou pro děti využít školní družinu, školní jídelnu, zájmové útvary.

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je docházka povinná, je vedena v třídní knize a nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.

Materiální vybavení přípravné třídy je plně vyhovující. Třída má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.

Ve vztazích mezi pedagogem a zákonnými zástupci panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Třídní učitelka pravidelně informuje rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvá se se zákonnými zástupci o společném postupu při jeho výchově i vzdělávání. Rodiče jsou zváni několikrát v průběhu školního roku na třídní schůzky, kde se dozvědí jak obecné informace o práci v přípravné třídě, tak i konkrétní sdělení o výsledcích práce svého dítěte. Rodiče mají možnost podílet se na dění v přípravné třídě, účastnit se různých programů (pokud hygienické podmínky dovolí). Pedagog podporuje rodinnou výchovu a pomáhá zákonným zástupcům v péči o dítě – nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky; děti se neklasifikují.


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě